Studeer jij in Tilburg? Tijdens de TOPweek krijgen alle studenten in Tilburg 1 maand gratis! Klik hier voor meer info.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

• Abonnement: de overeenkomst tussen Swaptop en Huurder voor het gebruik van de Laptop

door Huurder alsmede iedere andere overeenkomst tussen Swaptop en Huurder;

• Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden Swaptop B.V. die van toepassing zijn

op ieder Abonnement;

• Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Huurder gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

• Einddatum: de datum waarop het Abonnement eindigt;

• Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Huurder om binnen de bedenktijd af te zien van het

Abonnement;

• Huurder: iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die met Swaptop een Abonnement

afsluit;

• Laptop: de door Swaptop op grond van het Abonnement aan Huurder ter beschikking gestelde

laptop voor gebruik door Huurder in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden;

• Remote Access: de mogelijkheid voor Swaptop om, met voorafgaande toestemming van de

Huurder, op afstand toegang te krijgen tot de Laptop teneinde een Swap uit te voeren;

• Swap: het gratis oplossen van problemen ontstaan door normaal gebruik en slijtage van de

Laptop van Huurder, door reparatie, al dan niet via Remote Access, of door het omruilen van

de Laptop voor een andere Laptop;

• Swaptop: Swaptop B.V., voor uitgebreide contactgegevens, zie artikel 2


Artikel 2 – Adres- en contactgegevens Swaptop

Swaptop B.V.

Tinus van der Sijdestraat 20a

5161CD Sprang-Capelle

E-mailadres: service@swaptop.nl

KvK-nummer: 80544207

BTW-identificatienummer: NL861709470B01


Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Swaptop en op ieder

Abonnement tussen Swaptop en Huurder.

2. Afspraken tussen Swaptop en Huurder in afwijking van, of in aanvulling op, deze Algemene

Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door

Swaptop.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel

of gedeeltelijk nietig blijken te zijn of vernietigd worden, dan blijven het Abonnement en deze

Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling

overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van de

oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

4. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld of onduidelijkheden over de

uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dienen te

worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,

wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Elk aanbod dat door Swaptop wordt gedaan is vrijblijvend. Swaptop is te allen tijde gerechtigd

een aanbod te wijzigen en/of aan te passen. Alle prijzen die worden genoemd in een Aanbod

zijn onder voorbehoud van druk–, zet- en typefouten.

3. Kennelijke vergissingen en kennelijke fouten in een aanbod, waaronder uitdrukkelijk begrepen

druk- zet en typefouten, binden Swaptop niet.

4. Alle afbeeldingen, prijzen, specificaties en/of gegevens vermeld in een aanbod zijn slechts

indicaties, binden Swaptop niet en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of

ontbinding van een Abonnement. Hoewel Swaptop ernaar streeft om in aanbiedingen

afbeeldingen te gebruiken die een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Laptops

geven, kan Swaptop niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met

de werkelijke kleuren.


Artikel 5 – Abonnement

1. Huurder krijgt voor de duur van het Abonnement de beschikking over een Laptop, alsmede de

eventuele door Huurder gewenste en door Swaptop aangeboden accessoires en

software(licenties).

2. Een Abonnement komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment

van aanvaarding door de Huurder van het aanbod en het voldoen aan de daarbij door

Swaptop gestelde voorwaarden.

3. Nadat de Huurder het aanbod heeft aanvaard, bevestigt Swaptop ontvangst van de

aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Swaptop is

bevestigd, kan de Huurder het Abonnement nog kosteloos annuleren.

4. Swaptop is gerechtigd om – voor zover wettelijke toegestaan – onderzoek te doen teneinde te

kunnen vaststellen of de Huurder aan zijn betalingsverplichtingen kan (blijven) voldoen,

evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan of

voortzetten van een Abonnement. Indien Swaptop op grond van dit onderzoek goede gronden

heeft om het Abonnement niet aan te gaan of niet langer voort te zetten, is Swaptop

gerechtigd onder vermelding van die gronden een Abonnement te weigeren, te beëindigen, of

aan de uitvoering daarvan bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Ieder Abonnement wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende

beschikbaarheid van de betreffende Laptop en/of accessoires en software(licenties).

6. Het Abonnement geeft de Huurder recht op een onbeperkt aantal gratis Swaps, mits aan de

voorwaarden voor een Swap is voldaan.

7. De Laptop kan voorzien zijn van een naamsvermelding of reclame-uiting van Swaptop. Het is

Huurder niet toegestaan om een dergelijke naamsvermelding of reclame-uiting van Swaptop o

te verwijderen. Wanneer de naamsvermelding of reclame-uiting is beschadigd, of zelfs

volledig is verdwenen van de Laptop, is Huurder gehouden dit direct aan Swaptop mede te

delen.


Artikel 6 – Bedenktijd en herroepingsrecht

1. Na het aangaan van een Abonnement heeft de Huurder (mits het een consument betreft) een

Bedenktijd van veertien dagen. Het herroepingsrecht is enkel van toepassing op standaard

webshop bestellingen en niet op maatwerk.

2. Indien de Huurder binnen de Bedenktijd gebruik maakt van het Herroepingsrecht, wordt het

Abonnement onmiddellijk beëindigd. Indien de Huurder gebruik maakt van het

Herroepingsrecht nadat de Laptop aan Huurder is geleverd, heeft Swaptop recht op

vergoeding van de retourzendingskosten.

3. Het herroepingsrecht is niet van toepassing, al dan niet op verzoek van Huurder, op de Laptop

geïnstalleerde software(licenties). Deze kunnen niet meer worden teruggenomen.

4. Indien de Huurder voor gebruikmaking van het Herroepingsrecht reeds een bedrag aan

Swaptop betaalde, zal Swaptop dit bedrag, eventueel na verrekening met de

retourzendingskosten en de kosten van in gebruik genomen software(licenties), zo spoedig

mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na Herroeping, terugbetalen, mits de Laptop op dat

moment reeds is terugontvangen door Swaptop.


Artikel 7 – Abonnementsvoorwaarden

1. Huurder maakt normaal gebruik van de Laptop en zorgt als een goede huisvader voor de

Laptop.

2. De Laptop is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door Huurder. Het is Huurder niet

toegestaan om de Laptop (door) te verhuren of in gebruik te geven aan derden.

3. Huurder moet de beschikking hebben over een aan Huurder toebehorend SEPAbankrekeningnummer.

4. De door Swaptop aan Huurder geleverde Laptop en accessoires blijven te allen tijde

eigendom van Swaptop. Het is Huurder niet toegestaan ten behoeve van een derde partij enig

(zekerheids-)recht op de Laptop te vestigen of te verlenen.

5. Huurder is persoonlijk aansprakelijk voor nakoming en naleving van het Abonnement en deze

Algemene Voorwaarden.

6. Huurder is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in de door Huurder aan

Swaptop verstrekte gegevens, zoals bijvoorbeeld een nieuw adres, mailadres of bankrekeningnummer.

7. Huurder mag aan de Laptop geen wijzigingen aanbrengen die niet zonder beschadiging van

de Laptop kunnen worden verwijderd. Het is Huurder uitdrukkelijk niet toegestaan de door

Swaptop geïnstalleerde software, en in het bijzonder de software die bedoeld is voor updates,

onderhoud, Remote Access en opsporing bij verlies of diefstal, onbruikbaar te maken en/of te

verwijderen.

8. Huurder moet 18 jaar of ouder en handelingsbekwaam zijn voor het afsluiten van een abonnement.

Minderjarigen kunnen slechts een ouder of voogd een abonnement voor hen laten afsluiten.

Artikel 8 – Swappen

1. Vanaf het moment dat de Huurder een gebrek aan de Laptop kenbaar maakt aan Swaptop via

email (service@swaptop.nl) of telefoon (085 – 048 3104) streeft Swaptop ernaar om het

gebrek zo snel mogelijk en binnen 72 uur te verhelpen via Remote Access. Indien er sprake is

van hardware problemen, of andere problemen die niet via Remote Access kunnen worden

verholpen, wordt de Laptop omgeruild voor een identieke of tenminste gelijkwaardige Laptop.

Indien een Laptop moet worden omgeruild, dient de Huurder de Laptop aan Swaptop te

retourneren op een door Swaptop aan te geven tijd en plaats, voor zover mogelijk inclusief

alle eventuele voor het verkrijgen van toegang tot de Laptop benodigde beveiligingscodes

en/of passwords. Swaptop streeft ernaar om de Huurder, binnen 72 uur na ontvangst van de

geretourneerde Laptop, van een identieke of tenminste gelijkwaardige Laptop te voorzien. De

streeftermijn van 72 uur gaat in op het moment dat de Laptop door Swaptop wordt ontvangen.

2. Indien de in artikel 8.1 genoemde streeftijden niet worden gehaald, kan er door Huurder geen

aanspraak worden gemaakt op enige compensatie of vergoeding.

3. Wanneer Huurder ten onrechte verzoekt om een Swap of niet aanwezig of beschikbaar is op

de overeengekomen tijd en plaats voor de Swap, heeft Swaptop het recht EUR 30 voor gemaakte kosten in rekening te brengen.

4. Swaps vinden bij normaal gebruik van de Laptop alleen plaats in geval van een gebrek,

vermissing of diefstal van de Laptop. De Huurder heeft geen recht op een Swap indien een eventueel defect niet het gevolg is van normaal gebruik of normale slijtage, of de vermissing of diefstal van de Laptop in ernstige mate te verwijten is aan (gedragingen of nalaten van) de Huurder.


Artikel 9 – Diefstal, vermissing en schade

1. In geval van vermissing of diefstal van de Laptop en/of eventuele accessoires is Huurder

verplicht om dit binnen 24 uur te melden aan Swaptop, alle eventuele voor het verkrijgen van toegang benodigde beveiligingscodes en/of passwords aan Swaptop door te geven en

Swaptop, op eerste verzoek van Swaptop, alle benodigde informatie en medewerking te verlenen voor het doen van aangifte. In geval van verlies of vermissing, is Huurder een eigen risico verschuldigd gelijk aan de Abonnementsprijs voor twaalf maanden. Huurder ontvangt van Swaptop een vervangende Laptop nadat de aangifte is afgerond en het eigen risico is betaald.

2. Indien door Huurder niet, of niet tijdig, melding wordt gedaan van vermissing of diefstal van de Laptop, de voor het verkrijgen van toegang benodigde beveiligingscodes en/of passwords niet door Huurder aan Swaptop (kunnen) worden doorgegeven, of de vermissing of diefstal in belangrijke mater verwijtbaar is aan Huurder, is Huurder aan Swaptop een schadevergoeding verschuldigd die tenminste gelijk is aan de waarde van de Laptop.

3. Wanneer er (onder)delen van de Laptop of eventuele accessoires missen of worden gestolen, heeft Swaptop het recht om naar eigen zinzicht ofwel een eigen risico gelijk aan de Abonnementsprijs voor drie maanden ofwel de waarde van de ontbrekende (onder)delen of accessoires bij Huurder in rekening te brengen.


Artikel 10 – Schade en onderhoud

1. Schade aan de Laptop ontstaan door vandalisme of als gevolg van malware, virussen en

andere schadelijke software die op welke wijze dan ook op de Laptop terecht is gekomen en niet eenvoudig door Huurder zelf kan worden verwijderd, wordt door Huurder binnen 24 uur aan Swaptop gemeld.

2. Swaptop heeft het recht om, via Remote Access, periodiek onderhoud te plegen aan de Laptop en daarop aanwezige software, en de Laptop gelijktijdig te controleren op de staat waarin deze verkeert. Huurder is gehouden medewerking te verlenen aan dergelijk onderhoud en controles door Swaptop.

3. Indien sprake is van schade en slijtage van de Laptop anders dan is te verwachten door normaal gebruik, zulks ter beoordeling van Swaptop, behoudt Swaptop zich het recht voor de kosten daarvan te verhalen op Huurder met een maximum van twaalf keer het abonnement-maandbedrag.

4. Indien sprake is van schade die is veroorzaakt door (mede)schuld van een derde partij is Huurder verplicht om de contactgegevens van deze derde partij en een korte omschrijving van de schadeveroorzakende gebeurtenis te verstrekken aan Swaptop. Wanneer er geen contactgegevens van de (mede)schuldige derde partij (kunnen) worden overlegd, rust de aansprakelijkheid voor de ontstane schade volledig bij de Huurder.


Artikel 11 – Niet nakomen verplichtingen

1. Swaptop heeft het recht het Abonnement met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Huurder, indien:

– Huurder in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het Abonnement;

– het faillissement van Huurder wordt aangevraagd, of Huurder in staat van faillissement wordt verklaard;

– Huurder onder curatele wordt gesteld of wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;

– Huurder de Laptop gebruikt in strijd met de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden;

– ten laste van Huurder beslag wordt gelegd op de Laptop of op andere goederen van Huurder

en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit het Abonnement nadelig beïnvloedt;

– Huurder naar het oordeel van Swaptop misbruik maakt van de door Swaptop geboden service, in het bijzonder het recht op Swappen;

– Huurder opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan Swaptop, of;

– Huurder in redelijkheid anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit het Abonnement na te kunnen komen.

2. Swaptop heeft het recht om bij het niet nakomen van verplichtingen zoals in Artikel 11.1 beschreven de laptop te blokkeren voor gebruik van de huurder

3. Huurder heeft het recht het Abonnement per direct te beëindigen indien Swaptop haar verplichtingen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden herhaaldelijk en/of in ernstige mate niet is nagekomen.

4. Wanneer huurder de laptop na beëindiging van Abonnement niet binnen 14 dagen aan Swaptop retourneert wordt huurder aansprakelijk gesteld voor een bedrag, gebaseerd op twaalf keer het maandbedrag van de huurder + €50 euro administratiekosten.


Artikel 12 – De prijs

1. Alle door Swaptop genoemde bedragen, waaronder de in een aanbod genoemde prijzen voor een Abonnement, zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

2. Swaptop behoudt zich het recht voor om de prijzen van een Abonnement te wijzigen.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het afsluiten van een Abonnement zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het afsluiten van een Abonnement zijn alleen toegestaan indien de Swaptop dit tenminste één maand voor de ingangsdatum aan Huurder heeft medegedeeld. De Huurder is gerechtigd om de prijsverhoging schriftelijk te weigeren binnen twee weken na dagtekening van de mededeling van de prijsverhoging door Swaptop. Het Abonnement zal dan eindigen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging zou ingaan.

5. Huurder kan het Abonnement kosteloos wijzigen naar een duurder Abonnement en Swaptop zal op afspraak zorgdragen voor een gratis Swap, door het omwisselen van de Laptop naar een Laptop die past bij het nieuwe Abonnement. Indien Huurder binnen zes maanden na aanvang van een Abonnement het Abonnement wil aanpassen naar een goedkoper Abonnement heeft Swaptop het recht hier eenmalige leveringskosten van EUR 30 voor in rekening te brengen.


Artikel 13 – Betaling

1. Huurder is verplicht om bij het afsluiten van een Abonnement een machtiging tot automatische incasso van de maandelijkse kosten van het Abonnement en andere verschuldigde kosten, waaronder begrepen een eventueel verschuldigd eigen risico, af te laten schrijven van het door Huurder opgegeven rekeningnummer.

2. Voor aanvullende kosten die de Huurder op enig moment aan Swaptop verschuldigd is, uit welke hoofde van ook, stuurt Swaptop een factuur aan Huurder. Indien de factuur ziet op de kosten van herstel van de Laptop om andere redenen dan in het kader van een Swap, is Swaptop gerechtigd om, mist Swaptop de Laptop van Huurder op dat moment in bezit heeft, de Laptop in bezit te houden totdat de factuur door Huurder is voldaan.

3. Wanneer de abonnements- of overige kosten niet kunnen worden afgeschreven of aan Swaptop betaalde bedragen ten onrechte door Huurder worden gestorneerd, is Huurder van rechtswege in verzuim. Huurder ontvangt dan een aanmaning om het verschuldigde alsnog binnen veertien dagen te voldoen, te vermeerderen met EURO 10,00 administratiekosten. Indien het verschuldigde bedrag vervolgens niet binnen veertien dagen door Huurder is voldaan, heeft Swaptop het recht om het Abonnement per direct te beëindigen en/of een incassobureau in te schakelen. Alle daarmee gemoeide kosten zijn voor rekening van Huurder.

4. De Huurder heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Swaptop te melden.


Artikel 14 – Levering en uitvoering

1. Swaptop zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het afsluiten en uitvoeren van Abonnementen met Huurders. Swaptop streeft ernaar om, na het afsluiten van een Abonnement, de bijbehorende Laptop binnen drie werkdagen aan Huurder te leveren, tenzij met Huurder een langere leveringstermijn is overeengekomen.

2. Levering van de Laptop vindt plaats op het adres dat de Huurder aan Swaptop kenbaar heeft gemaakt.

3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Huurder geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Huurder geen recht op schadevergoeding. Indien de levering van een Laptop, na aanvang van een Abonnement niet mogelijk blijkt binnen drie dagen (of de overeengekomen afwijkende leveringstermijn), informeert Swaptop de Huurder hierover. Indien Swaptop vervolgens niet alsnog binnen drie dagen de Laptop kan leveren, heeft Huurder het recht om het Abonnement zonder kosten te beëindigen.

4. In geval van beëindiging van een Abonnement door Huurder conform lid 3 van dit artikel 14 zal Swaptop het bedrag dat de Huurder eventueel reeds betaalde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na beëindiging van het Abonnement, terugbetalen.

5. Indien levering van de Laptop die hoort bij een Abonnement onmogelijk blijkt te zijn, zal Swaptop zich inspannen om een vervangende Laptop, met gelijkwaardige of betere specificaties, beschikbaar te stellen. Voorafgaande aan de levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangende Laptop wordt geleverd. De Huurder heeft het recht om levering van een vervangende Laptop te weigeren en het Abonnement per direct te beëindigen. Indien de Huurder de Laptop in ontvangst neemt, wordt Huurder geacht te hebben ingestemd met de door Swaptop geleverde vervangende Laptop en wordt het Abonnement geacht vanaf dat moment te zien op de geleverde Laptop.

Artikel 15 – Duur, opzegging en verlenging

Abonnementen

1. Abonnementen worden aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimale looptijd van 3 maanden, behoudens indien uitdrukkelijk tussen Swaptop en Huurder een afwijkende minimale looptijd is overeengekomen.

2. De Huurder kan een Abonnement dat voor onbepaalde tijd is aangegaan, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.

3. Vanaf de dag dat de opzegging van het Abonnement is ontvangen door Swaptop loopt het Abonnement door tot de Einddatum, de laatste dag van de periode, volgende op de maand waarin de opzegging van het Abonnement is ontvangen door Swaptop.

Bijvoorbeeld: uw abonnement is afgesloten op 20 januari en u stuurt ons een opzegging op 1 mei.

Dan moet de laptop voor 20 mei ontvangen zijn bij ons op locatie, is de laptop na 20 mei bij ons op locatie? Dan wordt uw abonnement automatisch nog een maand verlengt en stopt hij op 20 juni.

4. De Huurder kan een Abonnement dat voor bepaalde tijd is aangegaan, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.

5. Een Abonnement dat voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt na afloop van de bepaalde (loop)tijd, behoudens tijdige opzegging door de Huurder, stilzwijgend verlengd en omgezet in een Abonnement voor onbepaalde tijd.

6. Opzeggingen kunnen enkel schriftelijk (waaronder begrepen per email) worden verzonden aan Swaptop via service@swaptop.nl.

7. Huurder heeft gedurende de periode tussen de opzegging en de Einddatum, recht op het gebruik van de Laptop en de plicht om de kosten van het Abonnement te voldoen.

8. De Laptop, inclusief eventuele accessoires, dient door Huurder uiterlijk op de Einddatum bij Swaptop te worden ingeleverd, voor zover mogelijk inclusief alle eventuele voor het verkrijgen van toegang benodigde beveiligingscodes en/of passwords.

9. Wanneer de Laptop door Huurder vóór de Einddatum wordt ingeleverd, eindigen daarmee alle rechten van Huurder op grond van het Abonnement, onverminderd de verplichting van Huurder om de volledige kosten van het Abonnement tot de Einddatum te voldoen.

10. Voordat de Laptop is ingeleverd bij Swaptop kan Huurder te allen tijde de opzegging ongedaan maken en het Abonnement weer activeren door middel van een e-mail aan Swaptop.

11. Als Huurder binnen drie maanden na de Einddatum van het Abonnement opnieuw een Abonnement wil afsluiten, is hiervoor een bedrag van EUR 50 aan opstartkosten verschuldigd.

12. Wanneer de Laptop, inclusief eventuele accessoires niet uiterlijk op de Einddatum door Huurder is overgedragen aan Swaptop, is Huurder een boete verschuldigd van EUR 10 per dag totdat de Laptop alsnog is overgedragen aan Swaptop of het Abonnement weer is geactiveerd, dit met een maximum van tien dagen.

13. Als de Laptop, inclusief eventuele accessoires niet binnen zeven dagen na de Einddatum is overgedragen aan Swaptop en het Abonnement niet opnieuw is geactiveerd, zal Swaptop aangifte doen van diefstal door Huurder. Tevens is Huurder in dat geval gehouden de door Swaptop geleden schade te vergoeden.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid en schadevergoeding

1. Swaptop is uitsluitend aansprakelijk voor door opzet of grove schuld van Swaptop aan Swaptop toe te rekenen tekortkomingen.

2. Aansprakelijkheid van Swaptop kan alleen ontstaan als Swaptop een gebrek niet middels een Swap heeft kunnen oplossen en Huurder Swaptop daarvan per e-mail op de hoogte heeft gebracht en Swaptop gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid heeft gesteld het gebrek alsnog middels een Swap op te lossen.

3. Een verplichting van Swaptop tot schadevergoeding is in alle gevallen beperkt tot maximaal het totale bedrag dat de Huurder aan Swaptop verschuldigd was voor het Abonnement gedurende één jaar, of indien het Abonnement minder dan een jaar heeft gelopen, de looptijd van het Abonnement, en in alle gevallen alleen indien Huurder de kosten van het Abonnement aan Swaptop heeft betaald.

4. Swaptop is in geen geval verplicht immateriële en indirecte schade, zoals onder meer gevolgschade, bedrijfsschade, imagoschade, milieuschade en schade wegens verlies van tijd, verlies van besparingen, verlies van gegevens en/of het missen van financieel voordeel, te vergoeden.

Artikel 17 – AVG informatieplicht passage

‘’Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR Bedrijfsinformatie). EDR Bedrijfsinformatie zal op basis van deze gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming en eventueel onderzoek naar contactgegevens en relevante bemerkingen ten aanzien van het bestuur/de leiding van de onderneming. Als u wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR bedrijfsinformatie, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/. ‘’


Artikel 18 – Kredietwaardigheid

1. Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data

Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/


Artikel 19 – Algemeen

1. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden minimaal één maand voor de

ingangsdatum bekend gemaakt door middel van een mededeling op de website www.swaptop.nl en per e-mail aan Huurder.

2. Swaptop heeft te allen tijde het recht haar vorderingen op Huurder uit welken hoofde ook, over te dragen aan derden.


Artikel 20 – Privacy

1. Swaptop vindt het belangrijk om de persoonsgegevens van Huurders goed te beschermen. Hoe Swaptop dit doet staat beschreven in het Privacy Statement. Deze is te raadplegen via https://swaptop.nl/privacyverklaring/. Voor vragen of opmerkingen hierover kun je contact opnemen via service@Swaptop.nl.


Artikel 21 – Geschillen

1. Op Abonnementen en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Ook indien de Huurder woonachtig is in het buitenland.

Artikel 22 – Automatische incasso Twikey

Indien u kiest voor een online automatische incasso of u tekent een contract digitaal, dan wordt u doorverwezen naar onze partner Twikey voor het ondertekenen van de machtiging of het contract. Door gebruik te maken van deze dienst gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van Twikey. Raadpleeg hier de algemene voorwaarden van Twikey.